Wiadomości

W związku z realizacją projektu „ Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego ’’w ramach doradztwa w roku 2016 odbyło się 8 spotkań z uczniami techników tj.

-w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, w którym wzięło udział 12 uczniów na kierunku kształcenia: Technik Elektryk, Technik górnictwa podziemnego.

-w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, w którym wzięło udział 13 uczniów na kierunku kształcenia Technik elektryk

-w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, w którym wzięło udział 12 uczniów na kierunku kształcenia: Technik Elektryk, Technik górnictwa podziemnego

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach, w którym wzięło udział 12 uczniów na kierunku Technik górnictwa podziemnego

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach, w którym wzięło udział 11 uczniów na kierunku Technik górnictwa podziemnego

-w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, w którym wzięło udział 13 uczniów na kierunku kształcenia Technik elektryk

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach, w którym wzięło udział 12 uczniów na kierunku Technik górnictwa podziemnego

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach, w którym wzięło udział 11 uczniów na kierunku Technik górnictwa podziemnego

Projekt jest realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.