Wiadomości

W związku z realizacją projektu „ Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego ’’w ramach doradztwa w styczniu   2017 roku  odbyły się  następujące spotkania z uczniami techników tj.

- w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu , w którym wzięli udział uczniowie  na kierunku kształcenia:Technik górnictwa podziemnego.

-w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach , w którym wzięli udział uczniowie  na kierunku kształcenia :Technik górnictwa podziemnego  oraz Technik mechanik.

- w Powiatowym Zespole Szkół  nr 2 w Pszczynie , w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik logistyk, Technik mechatronik,Technik architektury krajobrazu Technik budownictwa ,Technik geodeta oraz Technik informatyk.

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia:Technik logistyk , Technik górnictwa podziemnego.

Projekt jest realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.