Wiadomości

W związku z realizacją projektu „ Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego ’’    od listopada 2016r. realizowana jest ścieżka wsparcia dla uczniów śląskich techników. Do marca br. w zajęciach z doradztwa zawodowego uczestniczyło 195 uczniów w następujących szkołach:

- w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu , w którym wzięli udział uczniowie  na kierunku kształcenia: Technik górnictwa podziemnego ,Technik elektryk, Technik mechanik.

-w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach , w którym wzięli udział uczniowie  na kierunku kształcenia :   Technik górnictwa podziemnego ,Technik mechanik, Technik elektryk.

- w Powiatowym Zespole Szkół  nr 2 w Pszczynie , w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik logistyk, Technik mechatronik ,Technik architektury krajobrazu Technik budownictwa ,Technik geodeta Technik informatyk ,Technik organizacji reklamy oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych.

- w Powiatowym Zespole Szkół  nr 1w Pszczynie  , w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik mechanik ,Technik chłodnictwa i klimatyzacji, Technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich.

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik logistyk , Technik górnictwa podziemnego.

- w Państwowej Szkole  Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik  budownictwa.

- w  Zespole  Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik  pojazdów samochodowych .

-  w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku kształcenia: Technik  żywienia i usług gastronomicznych.

- w  Zespole  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku    kształcenia: Technik  mechatronik.

- w  Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ,w którym wzięli udział uczniowie na kierunku   kształcenia: Technik  logistyk.

W miesiącu lutym rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu projektu , którym jest coaching uczniów. W trakcie spotkań z coachem uczeń zapoznaje się z proponowaną ścieżką wsparcia i wspólnie wypracowują ścieżkę rozwoju ucznia.

Projekt jest realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.