Portfolio realizacji - firmy produkcyjne:

1. Ocena kompetencji kadry kierowniczej niskiego szczebla zarządzania - opracowanie matrycy wymaganych kompetencji, profilu kompetencji, diagnoza i ocena kompetencji, indywidualne plany rozwoju [firmy produkcyjne sektora motoryzacyjnego, spółki w ramach koncernów międzynarodowych]

2. Ocena efektywności kierowniczej w procesie zarządczym - ocena indywidualna i grupowa kadry kierowniczej niskiego szczebla zarządzania, ocena kluczowych czynników efektywności, zdefiniowanie obszarów krytycznych, wymagających szybkiej poprawy (interwencji) [firmy produkcyjne sektora motoryzacyjnego, spółki w ramach koncernów międzynarodowych]

3. Ocena kompetencji kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania - opracowanie modelu kompetencji kierownika wydziału, diagnoza i ocena kompetencji, ocena ryzyka personalnego [firmy produkcyjne sektora motoryzacyjnego, spółki w ramach koncernów międzynarodowych]

4. Ocena kompetencji kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania w procesie rekrutacji wraz z oceną ryzyka personalnego - opracowanie wymagań w zakresie kompetencji, nadanie im priorytetów, dobór procesu diagnostycznego, dobór narzędzi diagnostycznych, ocena kompetencji oraz ryzyka personalnego [firmy produkcyjne, w tym sektora motoryzacyjnego, spółki w ramach koncernów międzynarodowych]

5. Ocena potencjału kierowniczego - diagnostyka przed awansem [firmy produkcyjne, w tym sektora motoryzacyjnego, spółki w ramach koncernów międzynarodowych]

6. Ocena efektywności struktury organizacyjnej - średni oraz niski poziom zarządzania, opracowanie celów badania, obszarów badawczych oraz dobór narzędzi do badania: opracowanie narzędzi, przeprowadzenie wywiadów, analiza i ocena efektywności struktury w kontekście zarządczym (w tym określenie wąskich gardeł zarządzania), przedstawienie wniosków i rekomendacji [międzynarodowa firma świadcząca usługi dla sektora automotive, zatrudniająca 1200 osób]

7. Audyt ról kierowniczych, wykonalności zadań zarządczych - niski poziom zarządzania, opracowanie - przeprowadzenie audytu, wnioski, zdefiniowanie zagrożeń, opracowanie rekomendacji [firmy produkcyjne sektora motoryzacyjnego, spółki w ramach koncernów międzynarodowych]

8. Opracowanie Programów Rozwoju kadry kierowniczej w powiązaniu z celami biznesowymi firmy - opracowanie celów programu, architektury programu, opracowanie narzędzi rozwojowych oraz ewaluacyjnych [firmy produkcyjne, w tym z sektora automotive]

9. Budowanie kadry rezerwowej - analiza ryzyka personalnego dla poszczególnych stanowisk, wytypowanie potencjalnych sukcesorów, opracowanie wymaganych kompetencji, realizacja programu przygotowującego do pełnienia funkcji kierowniczej, powiązanie ze ścieżkami indywidualnego rozwoju zawodowego [firmy produkcyjne]

10. Realizacja Programów Rozwojowych:

  • "Manager +" - autorski program, przygotowujący do roli kierowniczej
  • "Leadership & Management Development Program" - program dedykowany kierownikom średniego szczebla
  • "Manager ++" - program wspierający realizację zadań zarządczych, dedykowany średniemu poziomowi zarządzania
  • "Lider +" - autorski program, dedykowany kadrze kierowniczej
  • "Misja brygadzisty" - autorski program, ukierunkowany na maksymalizację celów produkcyjnych/ wdrażający nowe role i zadania zarządcze brygadzisty
  • "Liga Mistrzów" - autorski program, ukierunkowany na maksymalizację wyników produkcyjnych/ wdrażający nowe standardy pracy Mistrza

11. Ustawienia menedżerskie - cykl indywidualnych sesji menedżerskich, ukierunkowanych na wzrost efektywności kierowniczej [firmy produkcyjne i usługowe]

12. Maksymalizacja efektów zmian - warsztaty z zakresu zarządzania zmianą, ukierunkowane na szybsze wdrażanie zmian na produkcji [firmy produkcyjne, w tym z sektora automotive]

13. Audyt oraz opracowanie polityki personalnej, ukierunkowanej na poprawę wyników [firma produkcyjna sektora motoryzacyjnego, spółka w ramach koncernu międzynarodowego]

14. Audyt oraz modyfikacja systemów ocen pracowniczych i rozmów oceniających wraz z warsztatami dla kadry kierowniczej - konsultacje oraz dobór narzędzi adekwatnych do kultury organizacyjnej [międzynarodowe firmy produkcyjne m.in. firma z branży automotive oraz AGD]

15. Wdrożenie systemu zarządzania przez cele [firma produkcyjna, sektor automotive]

16. Badanie satysfakcji pracowników [międzynarodowe firmy produkcyjne m.in. firma z branży automotive oraz AGD]
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.