Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy Uczestnik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
Administratorem przekazywanych nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest:

Landster Business Development Center z siedzibą w Bielsku – Białej przy Rynek 18, lok. 5, NIP: 6421802243, Regon: 240176517 wraz z powiązaną spółką - „Landster” Sp. z o.o. Sp. kom. wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Krajowego rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000424318, NIP: 5472143608, Regon: 242962533.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, kompetencji, realizowanego kształcenia;
 • dane demograficzne;
 • informacje na temat zakresu uczestnictwa;
 • wyniki Uczestnika w zakresie zbadanego potencjału rozwoju oraz Indywidualne Plany Kariery i Indywidualne Plany Rozwoju

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji Umów Partnerskich na rzecz realizacji optymalizacji kształcenia i jego dopasowania do potrzeb rynku pracy, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdują się w polityce bezpieczeństwa na naszej stronie www.landster.pl.

Twoje dane osobowe możemy przekazać:

 • Partnerom projektów w ramach, których pozyskaliśmy Twoje dane. Dopuszczamy możliwość dzielenia się informacjami o kandydacie z w/w Podmiotami w odniesieniu do poszczególnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych na życzenie klientów lub Partnerów. W innych przypadkach dane kandydatów przekazujemy wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody, z wyłączeniem udostępniania danych zanonimizowanych.
 • Klientom - oferujemy naszym klientom usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników, w tym usługi rekrutacyjne. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej).
 • Naszym dostawcom usług na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych wraz z jego zobowiązaniem do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych - może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym dostawcom w celu umożliwienia im świadczenia nam usług, w tym: usługa udostępnienia serwera dla naszej bazy danych, księgowość, etc.

W przypadku potrzeby uzyskania od Ciebie dodatkowych danych, w celu realizacji Projektów i badań, w których bierzesz udział jako Uczestnik zostaniesz poproszony przez nas o dodatkowe zgody. Oczywiście są one dobrowolne, a także możesz w każdej chwili je odwołać.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajduje się Regulaminie. Twoje dane są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez nas usług diagnostycznych, rekrutacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, coachingowych, jak również w celu prowadzonych badań naukowych oraz analiz.

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom lub Partnerom, w celu prowadzenia zleconych nam analiz i badania rynku pracy.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach zawsze odbywają się:

a.  w oparciu o uzyskaną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo

b. ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę, zgłoszenie uczestnictwa, etc.) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

c.  ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, bądź

d. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania Cię o tym, a jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej uprzedniej zgody.


W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

 
Analizujemy bazę kandydatów wraz z profilem konkretnych kandydatów w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów/Partnerów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

W celu dbałości o jakość świadczonych przez nas usług, możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.


Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez Administratora? 

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.  Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: 
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w naszym sklepie, możesz edytować swoje dane osobowe, a także zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych: 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 • masz nieuregulowany dług wobec nas, niezależnie od metody płatności;
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;
 • jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych. 

Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:  

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 • edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW.

Prawo do ograniczenia: 

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia. 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możesz się z nimi skontaktować:

 • wysyłając email na adres biuro@landster.pl,
  • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.landster.pl
  • pisząc na adres naszej siedziby.  

Administrator Bezpieczeństwa:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Administratora Bezpieczeństwa. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa, napisz na adres: biuro@landster.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Co to jest cookies?

Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Jak używamy plików cookie?

Wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony. 
 • Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony. 
 • Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 
 • Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.  

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach: 

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 3. optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika; 
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. 
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. 
  wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

Jaka jest Twoja odpowiedzialność?

Odwiedzając naszą stronę stajesz się automatycznie jej Użytkownikiem. 

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego.© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.