Wydarzenia

Zrealizowaliśmy kolejne spotkanie Best Practices, które tym razem dotyczyło kwestii rotacji pracowników na stanowiskach inżynierskich z szczególnym uwzględnieniem przyczyn rotacji na tych stanowiskach. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy wyniki zrealizowanego przez nas badania na temat rotacji wśród czterech stanowisk – inżyniera jakości, inżyniera procesu, inżyniera automatyka i konstruktora. Głównymi kwestiami, które weryfikowaliśmy były między innymi: przeciętny czas pracy u jednego pracodawcy; okres zatrudnienia do jakiego rotacje są najczęstsze; przeciętny czas pracy na stanowisku stażysty, asystenta /
młodszego specjalisty, specjalisty, kierownika, dyrektora; wpływ na przeciętny czas pracy u jednego pracodawcy takich czynników jak znajomość języków obcych, studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Dużą część spotkania poświęciliśmy na rozmowy o potrzebie uzupełnienia rynku pracy o dużą grupę pracowników w obszarze stanowisk deficytowych, tak aby zredukować deficyty oraz obniżyć poziom rotacji wśród wybranych stanowisk – aby w systemowy sposób poradzić sobie z tym problemem.

Kolejną szerzej omówioną kwestią była próba wspólnego zidentyfikowaniem innych stanowisk deficytowych – większość firm stwierdziła, że duży problem jest z rekrutowaniem specjalistów do utrzymania ruchu. Niewymagane jest tam bowiem wykształcenie wyższe, a oczekiwania płacowe tych pracowników są bardzo wygórowane. Ponadto pracownicy mając świadomość, że są bardzo cenni dla
pracodawcy są również grupą trudną do zdyscyplinowania

Badanie było podstawą do ponad 2 godzinnej dyskusji, która przesunęła się również w kierunkach pośrednio związanych z rotacją. Poruszyliśmy między innymi takie kwestie jak:


  • Nastawienie młodych ludzi przy poszukiwaniu pracy wraz konsekwencjami takiego nastawienia w procesach rekrutacyjnych

  • Kierunki inwestycji firm sektora motoryzacyjnego – alternatywy wobec Polski  oraz problemy z tym związane

  • Problemy w obszarze sytemu edukacji i jego długoterminowe konsekwencje

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.